„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 159 prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie jest szkołą publiczna, realizująca ogólnopolski program dydaktyczno-wychowawczy. Podejmuje jednak przy tym cele właściwe szkołom katolickim i zakorzeniona jest w tradycji szkolnictwa urszulańskiego, co nadaje jej niepowtarzalny rys.

Misją szkoły jest wspieranie rozwoju osobowości każdego ucznia, by mogło objawić się w nim piękno człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Pragniemy, by uczniowie dostrzegali w sobie Boże dziecięctwo i  z radością odpowiadali na powołanie  do życia w komunii z Bogiem, do której zostali zaproszeni poprzez chrzest. Podejmujemy wysiłki, aby uczniowie umieli dostrzegać talenty, którymi zostali obdarowani przez Stwórcę. Zachęcamy do rozwijania ich poprzez pracę, wyrabiającą w uczniach: kreatywność, pracowitość, odpowiedzialność i wytrwałość. Pomagamy w dostrzeganiu wad i ich korygowaniu, aby nie stawały na drodze w osiągnięciu wyznaczonych celów, a w relacji z innymi - nie stawały się źródłem konfliktów. Kładąc nacisk na kulturę osobistą, chcemy, aby uczniowie umieli zawsze zachować się odpowiednio do sytuacji. Pragniemy, aby nasi uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania, ale również rozwinęli intelektualne pasje oraz uwrażliwili się na świat wartości, stając się przez to świadomymi uczestnikami kultury, czerpali z bogactwa wielowiekowego dziedzictwa tradycji i rozumieli świat współczesny. Chcemy wreszcie, aby uczniowie, hartując ducha, nie lękali się podejmować wyzwań życiowych.

    Zadania wyznaczone przez misję szkoły staramy się realizować przez cały proces wychowawczo-dydaktyczny. Pogłębieniu relacji z Bogiem służą, m.in.: katecheza, rekolekcje, msze pierwszoopiątkowe, spowiedź, codzienna poranna modlitwa przed lekcjami. Towarzyszenie w trudzie samopoznania dokonuje się  poprzez indywidualne podejście do każdego ucznia i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom. Kształtowaniu osobowości wychowanków służą lekcje wychowawcze, prelekcje i warsztaty organizowane w ramach realizacji tematu wiodącego. Rozwijaniu pasji intelektualnych służą lekcje, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Każda sala wyposażona jest w sprzęt umożliwiający pokaz prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych. Szkoła oferuje również szerokie spectrum kół zainteresowań poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów. Ciekawe zajęcia rozwijające pasje uczniów proponuje również świetlica szkolna. Dla osób posiadających trudności ze sprostaniem wymaganiom programu nauczania prowadzone są zajęcia wyrównawcze.