„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022

Zasady rekrutacji

    Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez dzieci obowiązku szkolnego. Kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego przez powołaną w tym celu komisję rekrutacyjną. 

     Na postępowanie rekrutacyjne składa się:

1. złożenie wymaganych dokumentów: ankieta dla rodziców kandydata,  aktu urodzenia –  oryginał,  aktu chrztu – oryginał , bilans sześciolatka, opinia o dziecku z przedszkola z  bieżącego  miesiąca, podanie do szkoły oraz trzy fotografie legitymacyjne,
2. rozmowa dziecka z pedagogiem lub psychologiem szkolnym,
3. rozmowa rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem szkoły.
4. zajęcia grupowe dla kandydatów prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej sprawdzające poziom dojrzałości szkolnej dziecka i jego funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

 Obowiązują następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

15 września – 16 października  – pobieranie ankiet z portierni szkoły,
19 październik – 20 listopada – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły ,
od 23 listopada –  rozmowy indywidualne dzieci z pedagogiem  lub psychologiem szkoły,
od 14 grudnia – indywidualne rozmowy rodziców (prawnych opiekunów) dziecka  z dyrektorem szkoły,
styczeń - zajęcia grupowe dla kandydatów,
1 marca 2021– ogłoszenie wyników rekrutacji. 

    Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.sp159.krakow.pl w zakładce: „Dla kandydatów”.   

    W ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy przyjętych - potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej podpisem na liście w sekretariacie.

    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych rodzic/prawny opiekun kandydata może złożyć odwołanie do dyrektora szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem szkoły,
2. pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej kandydata z pedagogiem lub psychologiem szkolnym,
3. współpraca ze szkołą rodziców dzieci uczęszczających już do szkoły,
4. uczęszczanie rodzeństwa do naszej szkoły,
5. absolwent Przedszkola nr 42 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.