„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Projekty

Technologie z klasą

    W ramach tego programu realizowany jest cykl zajęć dla kl. VII na lekcjach informatyki przygotowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci współpracującą z najlepszymi naukowcami i specjalistami z różnych dziedzin. Scenariusze lekcji powstały na podstawie zajęć prowadzonych na uczelniach wyższych.

Dzięki temu nasi uczniowie:
-biorą udział w cyklu atrakcyjnych lekcji poświęconych programowaniu
i nowym technologiom,
-rozwijają umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiazywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych,
-zdobywają wiedzę dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci,
-kształcą umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
-rozwijają kompetencje niezbędne do pracy zespołowej. 
Program rozpoczął się w październiku 2017 roku i potrwa do czerwca 2018 roku.

 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

   W  roku szkolnym 2017/2018 przystąpiliśmy do projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Pod koniec tego roku szkolnego będziemy się ubiegać o nadanie honorowego certyfikatu „Szkoła Promująca    Bezpieczeństwo”.

  Kwestia bezpieczeństwa uczniów zawsze należała do priorytetowych w naszej szkole. Doświadczenia, obserwacje oraz analiza przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli i uczniów ankiet pozwalają stwierdzić, że poziom bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie. Nie oznacza to jednak, że nie ma nic do zrobienia.

  Na podstawie analizy ankiet określono priorytety podejmowanych w ramach projektu działań. Są to:

Ø  Konieczność pracy systemowej nad integracją zespołów klasowych i poprawą relacji pomiędzy uczniami w celu zminimalizowania niewłaściwych zachowań przede wszystkim z zakresu agresji słownej (przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie, wulgaryzmy itp.);

Ø  Wychowywanie do odpowiedzialności (także za słowa) w obszarze bezpieczeństwa własnego i innych;

Ø  Kształtowanie postawy reagowania na zło, na krzywdę, braku agresji, braku przyzwolenia na przemoc.

   W trosce o bezpieczeństwo w szkole współdziałamy z wieloma podmiotami . Tak więc naszymi partnerami  naturalnymi jest Organ prowadzący szkołę (Zgromadzenie Sióstr Urszulanek), Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Ponadto ściśle współdziałamy z Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1, Sanepidem oraz innymi.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Koordynatorami projektu ze strony szkoły są p. Anna Lech i p. Anna Tyszecka.

 


# Super koderzy ...

   Z końcem ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła jako jedna z czterech w Krakowie dostała się do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy łączącego naukę podstaw programowania z wybranym przez szkołę przedmiotem.  Wraz z rozpoczęciem tego roku szkolnego rozpoczęła się też realizacja projektu polegająca najpierw na doposażaniu szkoły w niezbędny sprzęt w ramach otrzymanego grant, a następnie wystartowały same zajęcia. Wybrana przez szkołę ścieżka edukacyjna Cyfrowi DJe łączy programowanie z muzyką. Wbrew ogólnemu zdziwieniu tworzenie muzyki i programowanie dzieli tylko niewielki krok. Na wspólnych zajęciach wraz z uczniami klas IV poznajemy aplikacje służące muzycznej twórczości, piszemy własne dźwiękowe kody, a nawet… spróbujemy wydobyć muzykę z owoców! Program niewątpliwie rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole.Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!

# Super koderzy prowadzą blog. Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://szkoly.superkoderzy.pl/sc-krakow-3/

 

(Kinga Windak)

Apteczka pierwsze pomocy emocjonalnej

  Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowany w naszej szkole. Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

   Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

- Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
- Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
- Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
- Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
- Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
- Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
- Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
- Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
- Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
-  Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

  Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

    Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

 

Akademia przyszłości 

  Kolejny rok uczestniczymy w projekcie Akademia przyszłości. Udział w nim jest dobrowalne. Opiera się na zgodzie i ze strony ucznia, i - rodziców. Uczniowie objęci projektem w ramach cotygodniowych spotkań ze swoim tutorem uczą się dostrzegać swoje dobre strony, rozwijają ciekawość poznawczą i motywację do rozwoju osobistego. Uczą się, jak osiągać sukcesy szkolne poprzez kształtowanie właściwego nastawienie do obowiązków szkolnych.